1997 sausis

1997 metų sausio 1

Labas rytas, vaikai mano!

Su Naujais metais jus, mylimieji mokiniai. Naujieji metai, nauja programa, nauji pašventimai, viskas bus jums nauja Naujais metais.

Nors tai ir visko pradžia, tačiau mano Diktuotoje bus lengva liūdesio gaida, nes jos baigiasi. Viskas gauta, visi žodžiai pasakyti, dabar jūs turite vystyti subtilias savybes, kad mokėtumėte suprasti mūsų mintis. Jūs visi turėjote pajausti nors kažką. Ar siunčiamą jums mintį, kažkokį įspėjimą, ar kažkokį atvaizdą, kurį būtų galima įžvelgti. Mus pradžiugino, kad žinutė laikraštyje tapo jūsų sąmonės praplėtimo priemone. Dabar jums tapo aiškus ir mūsų Diktuočių tikslas, ir tai, kodėl mes tiek laiko praleidžiame su jumis, kad mokyti jus būtino žinojimo ir darbo įgūdžių. Viskas kas gera, brangieji mano, kada nors baigiasi, ir tik nuo žmonių dabar priklauso, į ką išsilies ir kuo baigsis ir mūsų pastangos jūsų vystymosi dėlei, ir mūsų meilė, taip dosniai besiliejanti į jus per mūsų Diktuotes. Šis jūsų vystymosi pradinis etapas baigtas, artėja naujas, laikas, kada jūsų sąmonė, mūsų paruošta, sugeba dirbti savarankiškai ir vystytis taip, kaip numato jūsų asmeniniai įdirbiai ir jūsų sielos sanskaros.

Dabar aš žinau, kad jūs amžinai liksite ištikimi mūsų reikalui. Jūsų kelias – dabar visas Kosmosas. Kokį kelią, kokią kryptį pasirinks jūsų siela, šiuo keliu jūs ir eisite.

Sėkmės jums, brangūs vaikai, visuose jūsų sumanymuose.

Jeigu žmones linki sėkmės, tai dabar jūs žinote, kad sėkmės, nukritusios iš dangaus nebūna, o yra tik atkaklus ir įtemptas darbas, ryžtingumas bei karma, kurią išgyvendinti kiekvienam žmogui būtina trumpiausiais terminais. Į kiekvieną gyvenimo įvykį, į kiekvieną susitikimą jūs dabar žiūrėsite sąmoningai, žinodami, kad susitikimas su kiekvienu žmogumi ar situacija neatsitiktinis, tai Karmos Dėsnio veikimo rezultatas, suteikiantis jums galimybę išrišti senais laikais užveržtą mazgelį. Reikia stengtis jį išrišti taip, kad nenutraukti gijų, rišančių jus su šiuo žmogumi, išlaikant lengvą šio voratinklio įtampą. Iš esmės, žmogaus gyvenimą galima sutapatinti su voro darbu, kuris mezga ir mezga savo voratinklį, tik jis gaudo jame savo auką, o žmogus kuria šiomis gijomis kelius erdvėje, į kurią jis gali nueiti ir sugrįžti.

Ieškokite, brangūs vaikai, kiekviename įvykyje, atsitiktinume, pasakytame žodyje tikrą gilią esmę, kurios nepamatysi paviršiuje. Tai kaip kažkur paslėpta brangenybė. Jūs žinote, kad ši brangenybė yra, bet kaip ir kur ją surasti – klausimas.

Kuomet susitinka ir išsiskiria draugai, jiems visada yra apie ką pakalbėti ir trūksta laiko, visuomet lieka kažkas neišsakyta. Taip ir aš, draugai mano, atsisveikinu su jumis. Tikiuosi susitikti mūsų Pasaulyje. Laukiame atsakančio vizito. Ateikite pas mus, brangieji mano, jūsų lauks nuostabus priėmimas. Daug dovanų ir brangenybių mes jums paruošėme. Sugebėkite pasiimti.

Serapis Bej.

1997 metų sausio 2

Sveikinu Žemės vaikus iš tolimojo Kosmoso!

Labai džiugu pabendrauti su jumis, brangūs vaikai!

Mes visi džiaugiamės Žemės atgimimu ir atsinaujinimu, ir greitu jos pasikeitimu. Aš žinau, kad planetoje dabar – dvasinis pakilimas. Staigus dvasingumo pakilimas atitolina planetos pasikeitimo laiką. Visos mąstančios būtybės užjaučia tas sielas, kurios savo vystymusi atsilieka nuo priešakinio būrio. Susidariusio atotrūko niekaip nebus galima įveikti, ir vistik nukentės sielos, kurios prarado Tikėjimą į DIEVĄ ir Hierarchijos vedančią ranką.

Pakeisti sąmonę galima per (kelias) sekundes. Viskas taip pas jus keičiasi, tiek informacijos patenka į Žemę, kad tik užkietėjęs materialistas nesugeba atkreipti dėmesio į eilę perspėjimų, kosminių objektyvių pasikeitimų, vykstančių Žemėje, su Žeme ir aplink ją. Jei žmogaus sąmonė nepradės keistis, – be to, dabar reikalingas šuoliškas pasikeitimas, – nepereiti žmogui į kitą matavimą. Neišvystytos subtiliųjų kūnų savybės neleis žmogui egzistuoti naujose sąlygose. Dabar, išstudijavę reikalų Žemėje padėtį, ir mes sakome: ruoškitės, keiskite sąmonę, priimkite nauja antraip – alternatyvos nėra – būsite sunaikinti.

Tai, be abejo, ne įsakymas, tai visų Šviesių Jėgų, kurios siekia prisibelsti į miesčionio sąmon, palinkėjimas.

Žmogus taip įprato vaikščioti nuleidęs galvą, kad mato tik savo kojas ir šiukšles po kojomis. Laikas, seniai laikas pakelti galvą, kad pajustumėte brolių iš Kosmoso linkėjimą, kurie taip pat, kaip ir jūsų Hierarchai, susirūpinę Žemės likimu.

Kol kas dar yra laiko, sekundės pagal kosminius mastelius, bet visgi yra šansas pakeisti savo sąmonę, savo pasaulėžiūrą, savo požiūrį į pasaulį.

Gražus, nuostabus Kosmosas. Mūsų Visata apgyvendinta ir visos mąstančios būtybės – broliai, pašaukti padėti vienas kitam.

Dabar į Žemę nukreiptos visos jūsų brolių mintys. Kviečiame visas šviesias sielas Žemėje susivienyti ir padėti žmonėms.

Valdovas M.

1997 metų sausio 2

Su Naujais Metais, mano vaikai!

Prasideda eilinis naujas etapas jūsų gyvenime.

Pripraskite prie to, kad baigiasi etapas, mes sakome: „Likite sveiki”. Ir pradedame iš naujo diktuoti. Žinokite, kad naujame etape formuojasi lyg ir nauja grupė, ir nebūtinai į ją įeina visi tie, kas dirbo prieš tai buvusioje. Visi mokiniai auga, bet kiekvienai sielai egzistuoja augimo riba. Vienos eina ir eina į priekį be sustojimo, kitos eina, peršokdamos pakopas, trečios, užsiropštę į eilinę pakopą, neišsilaiko ir krenta žemyn.

Sėkmingas kiekvienos pakopos įveikimas – sielos augimo garantas. Taip kad, sveikinu tuos, kas mane girdi, tuos, kas neatsiliko, nepavargo, neišdavė. Sveikinu jus, mano vaikai!

Laikas vis labiau greitėja, todėl taip dažnai keičiasi planai, todėl mokiniai turi atitikti šį greitėjimą. Jūs pajusite tai pagal tai, kaip keisis Diktuočių tonas. Dabar ne laikas įkalbinėjimui, mes stengsimės sakyti tik tuos būtinus žodžius, kurie bus reikalingi jums jūsų judėjimui Keliu.

Mums tapo žinoma, kaip keičiasi jūsų pasaulis, kokios vibracijos ateina į Žemę, kokią pasikeitusią Saulę jūs matote.

Abipusis bendravimas praturtina abi šalis. Ir jeigu mes kalbame jums apie kosminę reikalų padėtį, tai iš jūsų gauname informaciją apie pasikeitimus Žemėje.

Tik dabar šie pasikeitimai vyks kaip lavina. Viso Kosmoso brolių pagalba leidžia išgelbėti didelę žmonijos dalį, o jos priešakinis būrys privalo mums padėti .

Išaugusi mūsų mokinių sąmonė bus tuo katalizatoriumi, kurio dėka keisis kitų žmonių sąmonė, vienaip ar kitaip susietų su jais, arba tiesiog esančių šalia jų.

Dabar ši reikalo pusė tampa labiausiai reikalinga. Kviečiame tas sielas, kurios kontaktuoja su mūsų Pasiuntiniu, atkreipti dėmesį kaip į mūsų Diktuotes, taip ir į Jos žodžius. Tikiuosi jūsų pasiekimų ir to proveržio, kuris taip būtinas dabar visoms žmonių sieloms Žemėje.

Pasaulio Viešpats.

1997 metų sausio 3

Būkite pasveikinti, mano vaikai!

Aš noriu paaiškinti jums įvykius, kurie įvyko vakar.

Mes, Valdovai iš Sirijaus, atitinkamai pagalbos programai Saulės vaikams ir žemiečiams , atlikome jūsų Žemės visų Hierarchų iniciaciją. Mūsų eksperimentas praėjo sėkmingai, dabar visaHierarchijos veikla bus vykdoma atsižvelgiant į mūsų pasiūlytas korektyvas. Kadangi transmutacijos terminai sutrumpinti, tai iš tikrųjų, pasikeitimai vyks kaip lavina, ir jūs turite stebėti pasikeitimus, kurie vyks tiek su žemiečiais, tiek ir su gamta. Jūs teisingai manote, kad Saulė jau pasikeitusi ir mūsų inicijuota, dirba kitaip ir dabar siunčia savo vaikams didelį kiekį geltonos spalvos energijos, kad pagreitintų žmonėse išminties aspekto vystimąsi. Tai, savo ruožtu, įgalins dar labiau išvystyti dvasingumą, kad suvokti, pagaliau, visų globalinių pasikeitimų realybę.

Siekimas dvasiškai tobulėti visada sveikintinas ir iššaukia norą padėti šiam procesui, ypatingai, jeigu šis procesas seka po ilgo pralajos ir kritimo į Tamsą, periodo.

Veržimasis į Šviesą iššaukia norą padėti besiveržiantiems, ir mes tai darysime iki paties paskutinio momento, iki tol, kol tai bus galima daryti.

Mes žinome apie Jūsų Mokytojų eksperimentą ir pasiūlėme jiems savo darbo su jumis planą. Dabar jūsų Mokytojų padaugėjo. Pradžioje jums reikės adaptuotis esant didesniam energijos kiekiui, patekusiam į jūsų terminalus ir visus laidininkus, ir tik po to prasidės įtemptas darbas. Būkite pasiruošę rimtam ir atsakingam darbui.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 3

Vaikai mano! Atėjo laikas parodyti visą rimtumą, atsakingumą ir dėti visas pastangas, kad susidoroti su mokymusi ir darbu, siūlomus jums mūsų ir Valdovų iš Sirijaus, kurie nori atlikti neturintį analogo eksperimentą.

Prisiklausę iš mūsų apie jūsų pasiekimus, susipažinę su kiekviena atskirai, jie pasiryžę įsijungti į darbą. Dabar, ko gero, galima pasakyti, kad siriječiai ima iniciatyvą į savo rankas, mes gi jiems tik padėsime. Bet kasdieną su jumis kalbės du Valdovai. Žemės Hierarchai aiškins jums reikalų padėtį jums įprasta forma ir išsireiškimais. Dabar ateina laikotarpis jūsų ir mūsų naujų energijų adaptacijai. Kada kūnai bus pasiruošę dirbti nauju režimu, žinokite, kad jūsų laukia padidinti krūviai. Visi eksperimentai būna susieti su smūginėmis energijos dozėmis ir didele psichinių jėgų įtampa. Tikimės išsaugoti visą grupę, nes negalima neįvertinti ryžto, įpročio dirbti ir atsakomybės. Iš mūsų pusės bus padėtos visos pastangos, kad aprūpintume jus energija.

Iš jūsų – troškimas dirbti ir ryžtas, ir atsakomybė už suteiktą jums pasitikėjimą ir tą grandiozinį eksperimentą, kurio dalyviais jums teks būti.

Būkite visada pasiruošę įvairiems pasikeitimams, ir turėkite viltį į nuostabią ateitį.

Mokytojas Rakoši.

1997 metų sausio 4

Labas rytas, mūsų mokiniai!

Aš taip kalbu, todėl, kad prasidėjo mokymo procesas, labai intensyvus, todėl būkite pasiruošę ilgiems užsiėmimams ir darbui. Dieną prašau neišeikvoti per daug jėgų, kad terminalas turėtų pakankamai jėgų kelionei pas mus.

Kaip buvo pasakyta Jūsų Mokytojų anksčiau, viskas dabar jums yra nauja, tiek subtilūs pojūčiai, tiek sapnai ir naujų minties gabumų pasireiškimai, gebėjimai fiziniame plane.

Pasibaigė pažintis, pasibaigė šventės, prasideda įtemptas kasdieninis darbas.

Visa tai, kas buvo anksčiau, netgi jūsų ankstesnis gyvenimas, kaip sakoma pas jus Žemėje – „nusispjauti ir pamiršti“.

Jūs naujai jusite ir suvoksite pasaulį. Mes turime tokius sugebėjimus, kad, esant Subtiliajame plane, galime bendrauti su jumis, su jūsų fiziniais kūnais. Tai įmanoma arba meditacijoje, arba dienos bėgyje. Nesigąsdinkite, jeigu staiga jūsų sąmonėje nuskambės klausimas. Ir, net jeigu jūs nepamatysite mūsų veidų, atsakykite į klausimą, nes jis užduotas ne šiaip sau.

Visą pasaulį dabar jūs pradėsite justi kitaip. Visi jūsų kūnai gauna padidintą energijos dozę. Tie, kurie gerai išsivalę, jausis normaliai, tie, kurių fiziniai kūnai nepakankamai švarūs, iš pradžių pajus nemalonius pojūčius, sunkumą, kažkokius neįprastus pojūčius. Nesigąsdinkite, viskas normalizuosis, kai jūs priprasite prie šio energijos srauto.

Aš raginu visus jus taip pat, kaip ir jūsų Mokytojai, turėti nešiojamąjį kompiuterį, užrašų knygutę, į kurią jūs įtrauksite visus neįprastus jūsų pojūčius ir pastebėjimus.

Atsisveikinu iki rytdienos, Mokytojas V.

1997 metų sausio 4

Labas rytas, vaikai mano!

Dabar teks mokytis ne tik jums, bet ir mums.

Visi mes dabar stosime į mokinių gretas, nes mūsų broliai iš Sirijaus labai aplenkė mus savo vystymesi.

Tam kad suteikti jiems pagalbą gelbėjant planetą, kuomet ji skries koridoriumi fotoniniame žiede, mums visiems teks daug išmokti per patį trumpiausią laiką.

Jums ši užduotis apsunkinama tuo, kad be apmokymų ir užsiėmimų Kosmose, dabar turės dirbti jūsų fiziniai kūnai, ir mes tikimės sąmoningo darbo.

Viena iš jūsų seserų visada svajojo apie darbą 24 valandas per parą. Panašu, jos svajonės pildosi.

Aišku, jūs visi skirtingi, visų skirtingos galimybės.

Aš raginu visus jus mobilizuoti visas savo jėgas, nes visi jūsų laidininkai dabar pajus padidintus krūvius. Tikiuosi, kad jūs, vardan nuostabios ateities, sėkmingai įveiksite visus negalavimus ir fizinius krūvius.

Serapis Bej

1997 metų sausio 4

Vaikai mano!

Iš tiesų nežinomi DIEVO Keliai. Netgi mes, jūsų Valdovai, nesitikėjome, kad jūsų lauks tokia turtinga programa. Išanalizavę padėtį, Valdovai iš Sirijaus, pamatę jūsų aukštą potencialą, pasiūlė sudėtingesnę jūsų apmokymo programą. Mes sutikome, nes laikas spaudžia, ir reikia rizikuoti, ir mes nusprendėme veikti va-bank.

Aš žinau, kad jūs entuziastingai priimsite šiuos mūsų pasiūlymus, atmenant, kaip jūs reagavote į visus mokymosi programos sudėtingumus. Mūsų sąjunga tapo dar glaudesnė, o kai jūs įgausite naujus gebėjimus, mūsų užduotis palengvės.

Eisime kartu pirmyn tobulėjimo keliu.

Viešpats Maijtrėja.

1997 metų sausio 5

Labas rytas!

Esu dėkingas ir jūsų dienos sąmonei už atsakingą pažiūrį. Aš patenkintas mokymosi pradžia. Reikalai klostosi netikėtai gerai. Ir jeigu visi žemiečiai taip palankiai reaguos į mokymąsi ir praktinį darbą, tai Žemė greitai pasivys visus pažengusius savo vystymesi. Užvaldyti troškimo padėti jums, mes aktyviai pradėjome savo darbą, pamiršę apie jūsų atsilikimą, tačiau – viskas gerai, kas gerai baigiasi. Greitai pasibaigs adaptacijos periodas, ir jūs pajusite pasikeitimus, vykstančius pasaulėjautoje, ir dargi, net pasikeitimus fiziniuose kūnuose. Būkite dėmesingi ir stebėkite savus pasikeitimus.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 5

Mano vaikai!

Džiugu suvokti, kad staiga su visais mumis ir jumis vyksta šie pasikeitimai. Dabar aš suprantu jus, kaip jus turite džiaugtis visokiausiais pasikeitimais, vykstančiais jūsų sąmonėje.

Mes žinojome apie tai, ir mums tai nėra staigmena, o jūs, apie tai neinformuoti, labai gerai ir džiaugsmingai priėmėte naują mokymosi pakopą. Man džiugu, kad entuziazmo ir džiaugsmo jumyse net padaugėjo. Reiškiu padėką seseriai N. Už jos idėją paminklui jūsų mieste. Mums patiko ši idėja, ir, apsvarstę ją ir papildę, mes nusprendėme sukurti tokį paminklą čia, kad, kaiįsitvirtins Subtilusis Pasaulis, šis paminklas papuoštų jūsų nuostabų miestą. Svajokite vaikai, jūsų vaizduotės paveikslai padės mums papuošti jūsų gyvenimą.

Valdovas Venecijetis.

1997 metų sausio 6

Sveikinu visus! Prasidėjo mūsų pagalbos Žemei darbas. Darbas turi būti baigtas per labai trumpą laiką. Mūsų komanda pradėjo darbą nuo jūsų vakarinio rajono. Pradžioje – Europa, vėliau visa Rusija, Amerika ir visas likęs pasaulis. Jums tenka derinti darbą su mokymusi. Labai įtemptas laikas jums, bet todėl per trumpą laiką jūs gausite iš mūsų ir jūsų Valdovų tiek, kiek būtumėte nesugebėję gauti per daugelį, daugelį gimimų.

Brangūs mūsų mokiniai, žinokite, kad jūs iš tikrųjų dalyvaujate neturinčiame analogoeksperimente, kuris pasitaiko žmonių sieloms vieną kartą per 26000 metų. Mes tikimės, kad mūsų bendras darbas bus sėkmingesnis, nei tai buvo Lemūrijos laikais. Tuo metu nepavyko išgelbėti kontinento, jis buvo sunaikintas, ir iš tų laikų liko tik keletas nedidelių salelių. Tikimės, kad šį kartą pavyks išsaugoti Žemės žemėlapį tokį, koks jis yra.

Dieną elkitės garbingai, vaikai mano, nes žinokite, kad visas jėgas reikia pataupyti subtiliųjų kūnų darbui nakties metu. Jeigu pasižiūrėsite, tai pamatysite, kad terminalai atiduoda visą energiją, ir dienos bėgyje jie turi atstatyti savo energiją. Tikuosi į jūsų atsakomybę ir discipliną.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 6

Mano draugai !

Atėjo, pagaliau, tas laikas, apie kurį kiekviena iš jūsų ilgai svajojo. Dabar jūs galite panaudoti visus pasiekimus, jūsų sukauptus bhakti kelyje, ilgų meditacijų metu, kuomet jūs kaupėte jėgas, gebėjimus, kad atiduotumėte juos tarnavimui Tėvynei, Žemei, Valdovams. Atėjo tas laikas, mano vaikai. Žvelkite į šį jūsų gyvenimo momentą su pilna atsakomybe. Kalba jau eina ne apie jūsų tobulėjimą, bet apie tą konkrečią pagalbą žmonijai ir Žemei, kurią jūs galite suteikti čia ir dabar. Įtempkite visas savo jėgas, kadangi dabar tas laikas, kada išbandoma jūsų siela, tvirtumas, tinkamumas tam darbui, kurį suteikia jums šis retas atvejis. Dabar jums – egzaminų laikas. Pagal kosminius matus trijų mėnesių trukmės mokinių apmokymas – ilgas periodas, atitinkantis jūsų pasaulyje mokslų daktaro disertacijos rašymą. Šis laikas duos jums galimybę staigiai pakilti aukštyn, aplenkiant supančius žmones intelekto, sąmonės vystymesi, energetinės galios kaupime. Šis išbandymas parodys, ar tinkate jūs tam vaidmeniui, kuris paruoštas jums. Nukreipkite visas savo mintis į pagalbą žmonijai ir mūsų palaikymą. Tikiuosi deramo bendradarbiavimo.

Valdovas El Moria

1997 metų sausio 7

Sveiki, mokiniai!

Baigta branduolinio ginklo atsargų sunaikinimo programa. Daug sielų atsiliepė į jūsų Valdovų kreipimąsi suteikti pagalbą mums padedant planetai.

Aš girdėjau jūsų svarstymus apie jūsų vaidmenį planetos gelbėjimo darbe. Dauguma mūsų pagalbininkų – neįsikūnijusios sielos, tačiau yra ir jūsų Valdovų mokinių, kurie noriai prisijungė. Jūsų grupė, žinoma, dalyvavo šiame darbe, mes dėkojame visiems, ir jums tame tarpe, už pagalbą. Tie, kas mums padėdavo, išlaikė savo eilinį egzaminą ir šlovė šioms sieloms. Tas būrys, kuris dalyvavo branduolinių atsargų neutralizavime, kartu su technika išvyksta į Tėvynę, Valdovų būrys kartu su nedidele greitosios pagalbos grupe lieka su mumis. Užsiėmimai su jumis tęsis ir toliau, iki pat Sesers Parvati pakilimo.

Valdovas V.

1997 metų sausio 7

Labas rytas, mano vaikai!

Šiandien pagerbkite didžiojo Keliauninko atminimą, kuris paaukojo savo fizinį gyvenimą, kad išgydytų ir prašviesintų žmoniją. Bet koks panašių įvykių prisiminimas suteikia mums stiprybę ir pagalbą, ir palaikymą jums jūsų kelyje.

Žmonės neturi būti Makarais, neprisimenančiais giminystės. Visi mes, jūsų Valdovai praėjome žemišką kelią. Visi mes daug kentėjome, bet, gimdami Žemėje vėl ir vėl, vis nešėme Šviesą liaudžiai ir vėl kentėdavome, ir mirdavome. Tokios didžių sielų savybės. Todėl aš nesuprantu žmonių, kurių akyse vyksta didingi įvykiai, o jie nesugeba suprasti šio istorinio momento didingumo. Žmonės, kiek jūs būsite aklaisiais atmerktomis akimis, ar tam, kad matytumėt, jus reikia apakinti? Kaip galima abejingai priimti didingus įvykius, kurie diena iš dienos įsisuka prieš jūsų sąmonę?

Niekas nesikartoja, ir kaip dėl to gailėsis tie, kurie nesugebėjo įvertinti šio istorinio momento, atsiliepti ir sušukti: „ O DIEVE, koks tu Didingas !“

Brangūs vaikai, tikiuosi, kad jūs savo dienine sąmone suvokiate, apie ką aš kalbu. Žmogus, kuris šiuo istoriniu momentu nejaučia dėkingumo ir didžio pagarbumo, negali vadintis žmogumi, nes abejingumas, sielos šiurkštumas, pagarbos nebuvimas neduos jam galimybės toli nueiti šiuo Keliu.

Laiminu jus, mano vaikai, šią džiaugsmingą dieną.

Viešpats Maijtrėja

1997 metų sausio 8

Sveikinu visus!

Ar viskas gerai su jūsų sveikata ir jūsų namuose? Kai ateina sunkumai, sakote: kad nebūtųtaip, kaip šiandien. Vykdant šią aukštą misiją neturi iškristi iš rikiuotės nė vienas žmogus.

Viskas eina savo vaga. Vakare mes parodėme dviems seserims jūsų darbą – stebėjimą Peterburgo rajone ir aplink jį, dėmių, radioaktyvių atliekų užterštumo aptikimą. Iš tikrųjų, mes visi dabar dirbame valytojais, valančiais nešvarumus jūsų namuose. Pagrindinis darbas atliktas, lieka detalės.

Nepamirškite analizuoti savo minčių, savo egzistavimą, mūsų Diktuotes. Dabar ir mes visam laikui tampame jūsų Mokytojais.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 8

Vaikai mano!

Neįsivaizduojate, kokiu nuostabiu laiku jūs gyvenate. Žemės istorijoje nebuvo tokio atvejo, kad žmonės sąmoningai siektų pakeisti gamtą ir orą, pagerinti gyvenimo sąlygas jau beveik žuvusioje planetoje.

Padidėjęs žmonių psichinis aktyvumas leidžia panaudoti augančią jėgą padedant žmonėms ir planetai. Kaip pavyzdys – tai „Kaducej“ firma Maskvoje.

Matomas akivaizdus skirtumas tarp žmonių, gyvenančių Peterburge ir Maskvoje. Maskva – stiprus energetinis centras, kuris skatina išorinę aktyvią veiklą. Sesuo Parvati pamatė šios organizacijos lygį. Gautas galimybes jie siekia panaudoti sveikatingumui, pagalbai žmonėms, siekia užkirsti kelią katastrofoms, žemės drebėjimams, jie, tariamai, turi ŽIV gydymo formulę. Tai yra, jie turi panacėją nuo visko. Išleidę knygą, jie siekia apjungti visas jėgas, visus kontaktuotojus po savo stogu. Jie nori bausti ir suteikti malonę, priskirti sau Caro funkciją.

Yra kiti, kurie tyliai dirba savo darbą, vykdydami ne DIEVO nurodymus, o tiktai – Valdovų. Ir ne labai afišuoja savo veiklą. Kaip jūs manote, kas yra labiau vertas? Kuklumas puošia žmogų. Tikiuosi, jūs nesiekiate pasaulinio išgarsėjimo. Tik įsivaizduokite sau, kokią naudą jums atneš toks platus išgarsėjimas. Ar augs jūsų sielos ažiotažo ir pasipelnymo atmosferoje? Gal būt, tai kažkam imponuoja, tačiau mes jums to neleisime, rūpindamiesi jūsų augimu ir vystymusi.

Valdovas Serapis Bej.

1997 metų sausio 9

Sveikinu jus!

Kas iš jūsų žinojo, kad Žemės ašigaliai pasikeitė? Kas iš Žemės gyventojų dabar žino, kad jau nėra planetos sunaikinimo nuo savaiminio branduolinio sprogimo pavojaus? Kas mato mūsų laivą, kabantį virš Žemės? Kas žino, kad jūs dalyvavote planetos gelbėjime? Visi šie pasikeitimai ir įvykiai pasiekia žmonių sąmonę daug vėliau. Gal būt, tai ir gerai, todėl, kad dėl šių įvykių nekyla panika ir ažiotažas, ir netrukdo mums savo negatyviomis mintimis.

Nepastebimai pašalinių akims pasikeis Žemės atmosfera, jos klimatas. Žmonių gyvenimas taps kitoks ir mes džiaugiamės, kad pavyko išvengti didelių aukų. Žinoma, žmonių mirtingumas padidės, tačiau tai vyks tarsi dėl natūralios priežasties. Mes pasistengsime užkirsti kelią toms grandiozinėms epidemijoms, kurias žada žmonijai „Kaducej“ nariai. Kai žmonės mažiau informuoti, jie gyvena ramiau, tačiau, jeigu atsiras kažkas kažką žinantis ir ištraukiantis iš informacijos tik neigiamą pusę, tai labai galima tikimybė atgimti visokiausioms pabaisoms, kurių išvaizda aprašyta, ir jeigu pas šių piešinukų kūrėją atsiras nors mažiausias plyšys apsaugoje, nedidelis purvas, tuomet visi šie monstrai suranda kelią į gyvenimą. Todėl mes, jūsų Valdovai, visada sakome, kad žmogus mąstytų tik pozityviai, negatyvų jūsų gyvenime ir taip pakankamai. Tiktai pozityvus mąstymas ir Valdovo ranka leidžia žmogui eiti į priekį, apeinant astralinius spąstus, nes šiandien – tai didžiausias pavojus žmonėms.

Tikiuosi, kad jūs neskiriate per daug dėmesio visokioms lervoms, sinkubams ir inkubams. Jus labiausiai turi dominti savo sielos tobulėjimo klausimai ir mokymasis, ir darbas bendramlabui.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 9

Vaikai mano!

Tik dabar mes pradedame atsigauti nuo to beprotiškai įtempto darbo, kurį dirbome praeitomos dienomis. Kiek laiko mes nesikeisdami stovėjome sargyboje. Bet, pagaliau, Žemės sąlygos leido ateiti mums į pagalbą ekspedicijai iš Sirijaus. Jie galėjo ateiti ir ankščiau, bet mūsų planetos, nugramzdintos į tamsą ir gresiant kiekvieną sekundę būti sunaikintai, egzistavimo sąlygos neleido įgyvendinti šios operacijos anksčiau. Dabar, nors mūsų ir laukia įtemptas darbas, bet nėra sprogimo grėsmės, nėra planetos sunaikinimo grėsmės. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu, mažų mažiausiai, apie du pavojus, kurių neseniai pavyko išvengti.

Visi dirbo maksimaliu pajėgumu. Kai kurie iš jūsų jaučia tai dar ir dabar.

Dabar vyks planingas darbas, kuriame kaip ankščiau dalyvaus visi, nes visoks įtemptas darbas – tai eksperimentas ir egzaminas, ir gebėjimas greitai persitvarkyti, ir galimybė panaudoti visas savo sankaupas.

Jus labai išaugote per šį laikotarpį, todėl aš be reikalo neskatinsiu jūsų ir nedėkosiu, nes per šį laiką užaugusi sąmonė sugeba teisingai įvertinti visus ateinančius įvykius.

Džiaugsimės ir toliau kiekviena smulkmena, žinodami, kad nėra tobulėjimo ribos, o nuostabios ateities siekimas suteiks jėgų visų kliūčių, kurias mums duoda Gyvenimas, įveikimui.

Valdovas Ilarion

1997 metų sausio 10

Būkit pasveikinti!

Jums pavyko pamatyti tai, kas ir nebuvo skirta jūsų akims. Bet dabar man teks tai paaiškinti.

Jus pamatėte tarsi trijų ratų užbaigimą, tai yra Žemės judėjimas, mokinių grupės judėjimas ir Sesers Parvati pažengimas.

Iš tiesų, dabar žiede numatytas naujas koridorius, kurį Žemė ir Žemės gyventojai praeis per ilgesnį laiką, negu buvo numatyta. Pradžia numatyta pavasarį, o pabaiga – vasarą, šiltuoju metų laiku, kai jūsų šiaurės pusrutulyje šilta.

Praktiškai, tie užsiėmimai, kurie susieti su eksperimentu suteikti pagalbą Žemei, užbaigti. Baigėsi jūsų kelias, toji, mūsų numatyta programa.

Tolimesnis darbas su jumis ir jūsų pažanga priklauso tik nuo jūsų.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 10

Vaikai mano!

Sveikinu jus su programos užbaigimu. Ji buvo atlikta per trumpiausią laiką, bet pasirodė tiek prisotinta ir reikalaujanti tokio jėgų atidavimo, kad mes iki šiol negalime atsigauti. Čia, aišku, ir milžiniški krūviai, ir sąmonės pertvarkymas, o jums – naujos žinios, nauji pašventimai. Jūs visi gavote trečiąjį pašventimą. Kaip jūs jį praėjote, jums papasakos Sesuo O. Ne visiems jis praėjo sklandžiai. Tačiau grupę pavyko išsaugoti, ir jūsų tolimesnis kelias – grupėje. Ar protinga saugoti ir toliau grupę, parodys laikas, nes nevienodi siekis ir pasiekimai gali privesti prie to, kad kiekvienas eis savo keliu. Bet nesigąsdinkite, tai normalus kelias. Matyt, apjungiantis ir padedantis centras – Sesuo Parvati, kuri nors ir eina Savu Keliu, bet dabar Ji padėjo jums ne tik Diktuotėmis, bet ir asmeniniu dalyvavimu jūsų pažengime. Ateitis miglota. Ją galima prognozuoti, tačiau kokia ji bus, priklauso tik nuo jūsų. Pagyvensim – pamatysim.

Valdovas Rakoši

1997 metų sausio 11

Mano vaikai!

Laikas taip greitėja, kad tai, kas buvo gerai vakar, šiandien reikalauja korektyvų. Štai šiandien ryte sesuo Parvati mano garbei uždegė violetinę žvakę, ir tai – džiaugsmas, ir tai suteikia man papildomų jėgų tam, kad su dar didesne energija kibti į planetos ir, tuo pačiu, jūsų Tėvynės pertvarkymo darbą. Aš noriu pasakyti, kad gyvenime smulkmenų nebūna. Išsprūdęs žodis gali arba pakelti žmogų arba nustumti jį nuo to laiptelio, ant kurio jis, gal būt, su dideliu vargu užsirobštė. Tausokite, mylėkite vienas kitą, jūs dabar turite būti žmonių tarpusavio santykių pavyzdžiu. Manykite, kad jūs – maža Aukso Amžiaus žmonių grupelė, atsitiktinumo dėka atsiradusi šiuo sunkiu laiko momentu Žemėje.

Jūs – mūsų viltis, jūs – ta grupė, kurią mes norėtume nuvesti pilnos sudėties iki galo, kad jūsų neišskirtų nei kietaširdiškumas, nei žiaurumas, nei abejingumas, taip būdingi šiam laikmečiui. Aš jumis tikiu.

Valdovas Sen Žermen.

1997 metų sausio 11

Sveikinu jus!

Kalba eis apie grupę. Žmogus gali eiti ir tobulėti vienas, bet palaiminti tie, kas gali eiti grupėje, nes kartu, vieningu kumščiu, galima padaryti nepalyginamai daugiau už vienetą. Galima eiti ir vystytis grupėje, jeigu žmonių sąmonė aukšta, jeigu vieni pasiruošę pasiekti pirmaujančių lygį, o šie pasiruošę aukotis vardan kitų išsivystimo, nes žmonijos vystymosi tikslas – vienybė, o tai, kas buvo gerai ir teisinga vakar, šiandien reikalauja peržiūrėjimo. Štai kodėl jūsų Valdovai visą laiką kalbėjo jums apie eksperimentą. Jūsų grupės vystymasis pagrįstas visiškai naujais žmonijos vienetų vystymosi principais. Štai kodėl mes kalbame, kad reikia stebėti jūsų ryžtą, nes kiekviename vystymosi etape reikalingas peržiūrėjimas ir perrūšiavimas viso to turto ir visų, būtent šiam laiko momentui, sielos sukauptų pasiekimų. Jau jūs matėte, kokiu greičiu keičiasi mūsų planai planetos vystymosi atžvilgiu. Tas pat vyksta ir jūsų atžvilgiu. Mes turime pamatyti, kaip jūs pasireikšite naujoje kokybėje, nes kiekviename laiptelyje reikalinga sielos ir subtiliųjų kūnų adaptacija naujomis egzistencijos sąlygomis. Mes vėl apžvelgiame kiekvienos iš jūsų sanskaras grupėje, jūsų pasireiškimus tiek Subtiliajame plane, tiek ir fiziniame.

Šis laiko momentas reikalauja iš jūsų labai geranoriškų tarpusavio santykių ir visų pasiekimų analizės.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 12

Labas rytas, mano vaikai!

Atėjo laikas daug ką paaiškinti. Ta reta dovana, kurią suteikė jums likimas, gali būti lengvai atimta dėl jūsų aplaidumo ir nesėkmių.

Žmonės, gavę dovaną, turi dešimteriopai išauginti savo jėgas tam, kad kas sekundę prisimintų ją ir siektų pateisinti vyresniųjų brolių pasitikėjimą. Tik Aukso Amžiuje žmonės būna taip arti Dangaus gyventojų. Tačiau Aukso Amžiuje nėra tokios kūnų nešvaros ir netobulumo, Aukso Amžiuje nėra geidulio. Aš kalbėjau apie tyrumą, kurį jūs turite turėti ir kuris lydėtų jus kaip išrinktąsias sielas. Tyrumo samprata jungia savyje geidulio nebuvimą. O ar jūs visi laikotės celibato? Dvasiniam augimui tai yra būtina salyga, nes žmogaus kūne subtilioji energija eikvojama seksui, o kas lieka sielai? Nors būtų dar partneris tyras, o jei jisai apsėstas, ir dar girtuoklis. Ką ir bekalbėti! Kiek kartų per pastaruosius tris mėnesius buvo kalbama, kad tai – ne smulkmena, ne pasilinksminimas. Ar visi gerai klausosi, analizuoja, ar visi siekia atiduoti viską ir ar tyra tai, ką žmogus nori atiduoti?

Kiekviena diena, kiekviena minutė – tai egzaminas. Jūs patys turite atsakyti, kaip jūs laikote egzaminą. Kiekvienas pats save įvertina.

Tie, kurie sėkmingai eina, te nepergyvena, jie eis ir toliau, tegul truputį kitame sąstate, bet jų sielos bus nuvestos Mokytojų.

Jūs paverčiate savo darbą farsu. Kaip jūs elgiatės dieninėje sąmonėje? Negalvokite, kad jūs išskirtiniai. Jeigu eksperimentas baigėsi nesėkme, ką gi – neigiamas rezultatas taip pat rezultatas.

Atminkite, šauksmas nesikartoja. Praleistas dabartinis šansas – tai jūsų sielai prarastos dešimtys gimimų.

O kokia nuostabi turėjo tapti eksperimento pabaiga.

Mokytojai kalbėjo jums, kad dabar – tas laikas, kuomet jūs išryškinate savo tikrus pasiekimus, savo visas galimybes. Dar nevėlu, perskaitykite visas Diktuotes, pervertinkite savo pasaulėžiūrą, savo poelgius, o toliau – bus matyti.

Viešpats Šiva.

1997 metų sausio 13

Sveikinu jus!

Ankstesnė diena buvo jūsų siekimo, jūsų įdirbių, jūsų sankarų patikrinimas. Vaizdas toks: ryžtas grupėje skirtingas, norai ir galimybės dirbti vardan žmonijos skirtingi. Pastebimas kai kurių noras išsiskirti ir atsiskirti. Kai kurie nebuvo pasirengę dirbti. Darau išvadas: tie, kas nori ir gali dirbti , dirbs. Likusieji – tie, kas nepasirengę, be sukauptų jėgų, tyrumo, atsilikinės, ir jeigu nebus ritmikos, grupė bus išformuota. Galutinės išvados – rytoj.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 13

Vaikai mano!

Su gailesčiu turiu konstatuoti, kad mūsų eksperimentas šioje, pačioje atsakingiausioje stadijoje stringa.

Kadangi mes visi dabar ir ateityje būsime brolių iš Sirijaus mokiniais, dabar apie grupės, atskirų jos narių, pasirengimą arba nepasirengimą, teks spręsti sirijiečiams.

Mes galime tik užjausti jus ir su kartėliu konstatuoti, kad dabartinėje stadijoje pilno, visų grupės narių, pasirengimo darbui nėra.

Mes dar stebėsime kiekvieną iš jūsų, išanalizuosime kokybę ir pasirengimą darbui, o išvadas padarys broliai iš Sirijaus. Dar kartą šiuo kritiniu momentu dėkite visas pastangas, kad nesuirtų jūsų brolija.

Valdovas Serapis Bej

1997 metų sausio 14

Sveikinu jus!

Džiaukitės, o, mūsų mokiniai! Jūsų išbandymai praėjo. Ar jūs patys jaučiate, kad išlaikėte dar vieną egzaminą? Prie jūsų grupės prisijungė dar vienas mokinys. Tegul dabar jūsų būna septyni. Kas šis mokinys, nustatykite patys. Jis jūsų grupėje vaidins pagrindinį vaidmenį, nes duotas jums į pagalbą. Krizės akimirką visada prisiminkite, kaip jūs apsijungėte ir pagaliau supratote, kad turite būti kartu, kad visada reikia tramdyti nuosavą ego, niekada nieko nereikalauti, bet su virpėjimu ir dėkingumu priimti tai, ką savo didinga malone duoda jums Mokytojai.

Jūs visada privalote atminti, kad visa tai duodama į kreditą. Ir jūs turite nereikalauti, o su nusižeminimu dėkoti apvaizdai už suteiktas dovanas. Atminkite, labai svarbi mokinio savybė – dėkingumas, sugebėjimas priimti, kas duodama ir mokėti įvertinti tai. Ir taip, dabar jūsų septyni. Šventas skaičius. Atminkite tai, kiek darbo, meilės, kantrybės jūsų Mokytojai įdėjo į jus, o dabar ir mes. Stenkitės niekada nenukrypti nuo dorovės kelio. Jūs patys suprantate, kokį kelią jūs jau praėjote, kiek gavote, tačiau tai niekis, palyginus su tuo, kas bus ateityje.

Kritiškai žiūrėkite į save ir rūpestingai elkitės su kitais. Atminkite, kad dabar pagrindinė savybė, kuri turi dominuoti jumyse – ketinimų tyrumas ir antra – vieningumas ir vienybė. Užmirškite savo reikšmingumą, atminkite apie savo pareigą Mokytojams, Tėvynei, žmonijai. Vienybėje – džiaugsmas ir jėga.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 15

Sveikinu jus!

Štai dabar viskas kitaip. Jūsų aparatas (skraidymo) nekrenta ant šono, dirba ne blogiau už kitus. Norite jūs to ar ne, bet jūs būtinai būsite pilnos sudėties, tiek darbe, tiek ir apmokymo metu. Jūsų Globėjas – disciplinuota būtybė, dabar ši svarbi savybė pasklis ir į jus. Svarstydami Subtilaus Pasaulio įvykius, neperneškite ten savo ambicijų, jūs galite tik konstatuoti ir džiaugtis, arba liūdėti dėl savo pasiekimų, arba nesėkmių. Atminkite, kad dieninė sąmonė – blankus tiesos atspindys. Kiek kartų jums sakyta, kad fizinis kūnas – ne principas. Mes suteikėme jums galimybę matyti kai kuriuos įvykius Subtiliajame Pasaulyje dėl to, kad negestų jūsų entuziazmas. Jeigu jūs pastoviai reikšite savo ambicijas ir pretenzijas, atimsime ir šią dovaną. Būkite protingi, tegul tik tyros mintys lydi jūsų augimą.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 15

Mano vaikai!

Ar gi ne tiesa, pradeda pildytis visos žmonijos svajonės? Dabar tas laikas, kai jūs galite stebėti tokius pokyčius tiek savyje, tiek ir supančiame pasaulyje. Fiziniame pasaulyje pastebėti pokyčius sudėtinga, bet galima. Štai kodėl mes atkakliai rekomendavome turėti dienoraštį. Subtiliajame Pasaulyje darbas vyksta nepertraukiamai. Jūs patys, sekdami subtiliojo kūno buvimą arba nebuvimą, galite tai jausti. Jūsų galvose painiava dėl terminalo ir subtilaus kūno funkcionavimo. Keičiant miestą, dirba subtilusis kūnas. Terminalas, turi didesnį dvasingumą ir kitų užduočių, tik mokosi. Jis subtiliąjam tas pat, kaip ir astralas fiziniam. Visi pokyčiai, kurie vyks su jumis, priklauso dabar nuo terminalo greičio ir sugebėjimo mokytis, asimiliuoti būtinas žinias. Sesuo O. tegul atkreipia dėmesį į subtiliųjų kūnų darbą, nes tai dabar jums svarbiausia.

Galiu pasakyti, kad Subtiliajame Pasaulyje viskas normalizavosi. Vyksta organizuotas, ritmiškas darbas.

Mes tikimės, kad viskas, kas numatyta mūsų planuose dėl planetos ir žmonijos pasikeitimų, bus įvykdyta arba numatytais terminais, arba truputį anksčiau.

Nemažinkite pastangų, uždarinėkite savo karmą, neprisiimkite sau naujos. Gyvenkite prasmingai, miegas jūsų sielai baigtas. Tegul prabunda ir kitos sielos. Dabar erdvėje aplink Žemę dirba visi, kuriuose Šviesa nugali tamsą.

Valdovas Rakoši

1997 metų sausio 16

Sveikinu jus!

Ar jūs žinote, kad ir šis darbo, ir apmokymo etapas baigiasi? Dar keletas dienų, ir jūsų miestas, ir visa Žemė, visos jos sudėtinės dalys: ir vanduo, ir oras, bus išvalyti. Švarios būsenos Žemė artėja link koridoriaus fotonų žiede. Kai kurie pastebėjo, kad Žemė, tarsi atkaklus karys, nulenkęs galvą, eina savo pasikeitimo link. Ką gi, žemiečiai gerai padirbėjo, padėjo mums. Iš esmės, reikėjo tik organizuoti juos ir, davus užduotį, sekti vykdymą. Puiku, labai svarbi darbo dalis įvykdyta. Jūsų miestas pamaitintas energija, išvalytas ir pasiruošęs naujam atgimimui. Jūs aktyviai dalyvavote septynių pagrindinių miesto Šventyklų išvalyme ir galingumo stiprinime, kurios naujame gyvenime vaidins pagrindinį vaidmenį. Naujiems žmonėms – atnaujintos Šventyklos su sustiprinta energetika. Viskas, ko reikės žmonėms naujame gyvenime, atlikta. Jūsų laukia naujas etapas. Jei ankščiau etapai mokinio gyvenime trukdavo nuo gimimo iki gimimo, tai dabar, jūs patys to liudininkai, mokinys pakopas gali praeiti per keletą dienų.

Tegul jūsų dieninė sąmonė dirba aiškiau. Ne tiesiog skaitykite po vieną kartą Diktuotes, o apmąstykite jas, kaip tai visada daro sesuo N.N.

Mokytojas V.

1997metų sausio 16

Mano vaikai!

Ar džiaugiasi jūsų siela, ar jaučiate jūs pasitenkinimą tuo milžinišku darbu, kurio dalyviais jūs esate? Ar gerai jūs suprantate visą šio momento didingumą Žemės istorijoje? Ar jus džiugina tas greitis, kuriuo vyksta šie pasikeitimai? Kas pasikeitė jūsų gyvenime? Ar atsirado naujas pasaulio pojūtis, ar išsiplėtė jūsų samonė? Ar pasikeitė jūsų požiūris į žmones, vieno į kitą, į save? Atsakykite kiekvienas į šiuos klausimus ir palikite įrašus dienoraštyje. Žinokite, kad mes dabar kontroliuojame ne tik jūsų gyvenimą Subtiliajame Pasaulyje, bet ir fiziniame. Nors fizinis kūnas ir ne principas, bet atėjo jums laikas tinkamai vertinti vykstančius fizinius pasikeitimus. Nevenkite mūsų patarimų, nes gali būti prarastas šansas gauti eilinę dovaną.

Valdovas Rakoši.

1997 metų sausio 17

Sveikinu jus!

Jeigu anksčiau nebuvo tamsiųjų puolimo atvejų, bet dabar tai įvyko. Atsitiko dviems. Apsėdimas tapo galimas dėl to, kad ne visos sanskaros neutralizuotos. Vienu atveju koketavimas, kitu atveju – verkšlenantis gailestis. Džiaugsmas turi būti, koketavimas – ne, gailestingumas turi būti tvirtas, o ne verkšlenantis. Todėl sakome: nepalikite jokios galimybės negatyvių sankarų pasireiškimui. Gerai, kad pavyko, nors ir atbuline data, atstatyti teisingą įvykių eigą. Jūs žinote, kad žmonės, kurie nevertingi tamsiesiems, eina ir eina. O jeigu kažkas išeina į priekį ir pasirodo esąs kažkiek vertingas, čia tamsiesiems – didelė pagunda išmėginti savo jėgas ir nusmugdyti žmogų , ir jie ieško landos, pro kurią galima prasibrauti į žmogaus samonę.

Būkite budrūs, nepalikite tamsiesiems nei mažiausios galimybės. Tai labai pavojinga.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 17

Mano vaikai!

Kelias aukštyn nėra paprastas. Į priekį einančiai sielai paspęsta daug spastų. Jos laukia gundymai, tamsieji šnibždės, žinodami jūsų praeities sanskaras, apie tai, kad jūs skiriatės nuo kitų, einate geriau – čia pasireikš puikybė. Tamsieji atkreips jūsų dėmesį į tai, kad kažkas išdidus, kad kažko reikia pagailėti dėl fizinių trūkumų arba šeimyninių aplinkybių. Taip nėra. Mokinys – tai karys, besirobščiantis statmena siena. Argi jam tinka gailestis? Kad lengviau jam būtų eiti, galima nematant jam patraukti akmenį iš jo kelio, nurinkti nuo jo drabužių varnalėšas, kurių jis nemato, bet kurios sukelia niežulį.

Būkite mielaširdingi, bet narsūs. Verkšlenimu ir kalbomis apie savus sunkumus reikalui nepadėsi.

Su džiaugsmu nugalėkite visas kliūtis, juokas sunaikins ir puikybę, ir gailesčio ašaras sau. Eikite pirmyn nesustodami.

Serapis Bej.

1997 metų sausio 18

Sveikinu jus!

Kokia gailestinga apvaizda, koks gailestingas VIEŠPATS DIEVAS! Žinokite, brangieji mano, kad pagaliau išsipildė tai, apie ką mes visi svajojome. Džiaukitės, mano brangieji! Jūsų Žemė įėjo į fotoninį žiedą, ir apgaubta apsauginiu apvalkalu, skrieja į savo naują ir nuostabų gyvenimą. Žemė, kol kas dar apsaugota, pradeda dirbti nauju režimu, naujais parametrais. Pasikeitė dangus, pasikeitė žvaigždynai, tačiau fiziniame plane jūs kol kas šito nematote, todėl kad fizinis planas – tai praeitis to momento, kuris vyksta dabar. Visus pasikeitimus jūs pamatysite tik tada, kai žmogus gaus naują, subtilųjį kūną. Tai taip pat, kaip žvaigždžių ir saulių, kurias jus matote fizine akimi, spindėjimas, bet kurie tikrovėje galėjo seniai užgesti. Tegul jūsų sąmonė neatsilieka nuo tikrovės, kaip jūsų fizinis kūnas nuo ką tik įvykusių Subtiliajame Pasaulyje įvykių. Aš raginu jus, brangūs mokiniai, stenkitės sąmone prasiskverbti į Subtilųjį Pasaulį, stenkitės atsinešti į savo pasaulį bet kokią informaciją, garsą iš ten. Tai bus tas siūlelis, kurį jūs patrauksite ir galėsite išvynioti ištisą įvykių kamuolį.

Dabar kiekvienas, gyvenantis Žemėje žmogus, turi svajoti apie dalyvavimą Žemės gyvenimo pasikeitime, dalyvauti kuriant naujas sąlygas naujam gyvenimui. Tik taip gali būti išgelbėti žmonės, nes tie, kas dalyvauja savo naujo namo sutvarkyme, pasiliks jame gyventi.Prisiminkite tai ir siekite valyti ne tik save, bet visą aplinką, kurioje jūs gyvenate. Skverbkitės sąmone į naują pasaulį, nes nežinote, kaip greitai vyksta jame pasikeitimai. Stenkitės atitikti momentą. Daugiau dėmesio skirkite apmąstimams apie Subtilųjį Pasaulį, jo tikrovę. Elkitės taip, lyg valanda „X“ jau atėjo, ir visos jūsų mintys staiga tapo visiems matomos. Tuomet niekam nepavyks paslėpti nei savo trūkumų, nei savo tamsių minčių. Tik jūsų nešvara neleido jums pastarosiomis dienomis sėkmingai dirbti su Šventyklomis. Būkite sau griežti ir dėmesingi. Jūs seniai privalote aiškiai įvertinti savo trūkumus ir išgyvendinti juos. Dienoraštyje užsirašykite juos ir kontroliuokite save kiekvieną dieną, tikrindami vienos ar kitos sanskaros buvimą. Paklauskite seserų iš Radži – jogos, kaip Viešpats Šiva rekomenduoja atsikratyti jų. Linkiu, kad iki „X“ momento paskui jus nesivilktų neigiamų sanskarų šleifas. Atsikratyti jų – jums gyvybinis būtinumas, be šito neįmanomas egzistavimas naujame pasaulyje.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 19

Sveikinu jus!

Reikalai einasi gerai, su kuo jus ir sveikinu! Baigtas jūsų grupinis darbas, jūs gavote žadėtą jums ketvirtąjį pašventimą. Jūs pamatysite, kaip jūs jį gavote. Mes viską padarėme jums, ką galima ir netgi daugiau. Dabar jūs vystysitės savarankiškai iki pat „X“ valandos. Kuomet jums prasidės Naujas Gyvenimas, kuomet pasikeis jūsų fiziniai kūnai, jūs žinosite, kaip elgtis toliau. Neveltui jūs mokėtės 24 valandas per parą. Darbo programa Naujame Gyvenime bus jūsų galvose. Būtini atmintis ir darbo įgūdžiai grįš pas jus, ir tai, kas buvo jums subtiliuoju gyvenimu už septynių užraktų, taps prieinama tikrove. Štai tuomet jau sąmoningai jūs vėl susijungsite į grupę, ir tarpusavio santykiai bus visai kitokie, negu dabar fiziniame lygmenyje. Kaip mes besistengėme, fiziniame lygmenyje brolybės nesigavo. Tai turėtų įvykti vėliau. Kol kas žymėkite dienoraštyje visus pokyčius, vykstančius su jumis, nes naujame gyvenime tai bus neįkainojama medžiaga šios epochos atkūrimui žmonijos istorijoje. Kai prasidės Aukso Amžius – tai bus tikrovė, nuostabi tikrovė, ir žmonės susimąstys apie iškritusią grandį, pereinamąjį laikotarpį, kuriame sąmoningai dirbo tik jūsų grupė.

Jūs būsite pereinamosios epochos metraštininkais, jos apaštalais. Prisiminkite Jėzaus mokinius. Ir kuo ankščiau jūs užsiimsite jūsų daugiau nei trijų mėnesių epopėjos atkūrimu popieriuje, tuo bus geriau jums. Viskas turi vykti laiku. Jėzaus mokiniams buvo sunkiau, nes jie nebuvo tokie išsilavinę. Iki „X“ valandos tai bus jūsų užduotis.

Darbuokitės, brangieji mokiniai, išnaudokite kiekvieną akimirką kūrybai. Atminkite, kad dabar – nuostabus laikas, kai pasikeitimai vyksta kaip kaleidoskope.

Iki pasimatymo jau Naujojoje Epochoje.

Valdovas Van Guong.

1997 metų sausio 19

Mano brangieji!

Sveikinu jus gavus ketvirtosios pakopos pašventimą. Tai jau didelis augimas. Iš tiesų, iniciacija buvo beveik prievartinė. Kitu laiku jūs būtumėte laikomi nepasiruošusiais, ir turėjo praeiti dar daug laiko iki šios pakopos įvaldymo. Tačiau laikas dabar toks, jog tam, kad jūs būtumėte pasiruošę darbui su mumis po „X“ valandos, buvo reikalinga ši priverstinė operacija. Tai, kas įvyko su seserim O., mes padarėme su jumis visais.

Visas šešetas gavo pašventimą. Sveikinu jus. Darbo programą iki Aukso Amžiaus atėjimo jums išdėstė Valdovas V.G. Aš atsisveikinu su jumis.

Iki greito pasimatymo, jau jūsų pasikeitusiuose kūnuose.

Valdovas Rakoši

1997 metų sausio 20

Linkėjimai visiems!

Prasidėjo eilinis etapas, naujas etapas Žemės ir jos vaikų vystymesi. Rodos, aš viską pasakiau, sudėjau visus taškus, tačiau laikas keičia visus planus. Aš manau, jūs turite džiaugtis Diktuočių tęsimu. Gerai ar blogai, kai keičiasi planai ir aplinkybės, priklauso nuo daugelio priežasčių. Va, ir aš virstu filosofu.

Papasakosiu jums apie Sirijų. Tai labai galinga ir ryški saulė, aplink kurią seniai užgimė gyvenimas, ir mūsų gyvenimas, kaip ir žmonių kūnai, panašūs. Skirtumas labai nedidelis. Bet mūsų civilizacija labai sena. Mūsų gyvenimo aplinkybės visai kitokios, tačiau mes buvome gyvybės atsiradimo Žemėje priežastimi. Mūsų kūnai panašūs, bet išsivystymo lygis kitas. Kai kurie matė filmą apie gyvenimą mūsų planetose, ir jeigu pažiūrėti į primityvius senolių ir atsilikusių tautų būstus Žemėje, tai visos tos jurtos ir kt. turi apvalios formos pagrindą, kaip ir lašas. Tai racionalu. Mūsų namai turi tokią pat formą. Ir žmonės paskui savo būstus pas jus tampa stačiakampiais. Kai apie žmogų kalba, kad jis kaip rutulėlis arba, kad jis aptakus, argi tai blogai!

Aš nuskaitau informaciją nuo sesers Parvati, kuri vakar matė videofilmą apie vieną iš jūsų pranašų. Ji matė, kas lydėjo jo pasirodymą. Daug, daug žmonių dabar neša savyje informaciją apie pokyčius jūsų gyvenime. Stengiasi padėti žmonėms išeiti iš aklavietės, į kurią save įvarė žmonija. Štai ir kalbėjo jis apie neteisimą. Teisingai jis pasakė, kad žmogus per dieną kartais po penkis šimtus kartų pagauna save teisiant artimą. Taip, Armagedonas dabar vyksta pačių žmonių sielose ir mintyse. Greito žmogaus mąstymo ir sąmonės pasikeitimo būtinybė, įėjimas į fotonų žiedą, iškelia žmogui dilemą: arba jis pakeis sąmonę, arba išeis į kosminį šiukšlyną. Mes sukūrėme Žemiečiams tausojančias sąlygas perėjimui į Aukso Amžių. Dar niekada nebuvo įdėta tiek pastangų Žemės istorijoje gelbėjant žmoniją. Visos sielos tai jaučia. Bet kas pasikeis? Senukai – gali, bet ar nori? Ar supranta einamojo momento realybę? Vaikai? Taip, jeigu tai šviesios sielos, šeštosios rasės atstovai, atėję į Žemę. Daug šviesių sielų dabar dirba Žemės auroje. Dabar toks momentas, kad visos žmonių jėgos turi būti nukreiptos į tai, kad nusimestų nešvarius majos skarmalus, laikas prabusti visiems, atverti akis ir nustebusiems stabtelti prieš realybę, mirguliuojančią visomis vaivorykštės spalvomis. Žmogus turi prisiminti, kad jis – kosminė būtybė, kad jis turi turėti aiškiaregystę, aiškiagirdystę, aiškiažinystę ir kitas savybes, būdingas kosminiam žmogui. Kreipkite dėmesį ir prisiminkite pasakas, legendas, epus, balades. Tai žmonių atmintis išsaugojo Subtiliojo Pasaulio pasireiškimus. Todėl mes sakome: keiskitės žmonės, atėjo laikas.

Valdovas V.

1997 metų sausio 21

Linkėjimai visiems!

Aiškinu jau praėjusius įvykius. Žemė skrieja koridoriumi fotonų žiede. Jūsų grupėje pasirodė naujas Globėjas. Tai – Sesuo Parvati, kaip jūs teisingai pastebėjote, neįsikūnijusiam jau sunku bendrauti su jumis. Jūsų poelgiai jau nesuprantami žmogui, kuris jau seniai gyvena ir kitokį gyvenimą, ir kitose sąlygose, o Žemiškame gyvenime jį supo kitos aplinkybės. Tuo labiau, kad sunku nuspėti žemiškąją moterišką logiką ir nenuspėjamą moterišką elgesį. Todėl pas jus dabar vyriausia – Sesuo Parvati, apie ką jūs jau žinote. Žinote ir apie ribos sergėtojus, apie koridoriaus praėjimą su Seserim Parvati.

Iš jūsų grupės pavyzdžio aš susipažįstu su žmonių elgesiu, jų reakcijomis, žiūriu, kaip jūs reaguojate į įvykius, ir į ką jūs atkreipiate dėmesį. Man, iš tikrųjų, žmoniškoji logika ir elgesys yra kažkas nauja.

Dabar jūsų užduotis yra savybių, reikalingų ketvirtosios pašventimo pakopos mokiniui, įdirbio užbaigimas. Su kiekviena diena jūsų dieninė sąmonė vis ryškiau supras ir supančią realybę, ir save. Užrašinėkite įvykius dienoraštyje, pradėkite rašyti savo Evangeliją, Pereinamojo Amžiaus ir artėjančios Naujos Epochos Evangeliją . Ji bus perrašyta daug kartų, bet pagrindai ir įvykiai liks be pakitimų. Kiek bus variantų, kiek kartų atbuline data, jūs pamatysite jūsų pasikeitusią sąmonę. Todėl fiksuokite menkiausius įvykius ir visus, jūsų pastebėtus, pasikeitimus savyje.

Aš matau, kad jūsų sąmonėje vyksta kai kurie tarpusavio santykių pasikeitimai. Patikėkit, nėra nieko vertingesnio žmogaus gyvenime, nei žmonių, einančių drauge tobulėjimo keliu, broliški santykiai. Jūs jau matėte ir pajutote, kokį poveikį jums padarė jūsų, tegul nedidelis, tarpusavio bendravimas. Aš mačiau, kaip jūs tą dieną nenorėjote skirstytis. Vien tik Valdovo Sen Žermeno palaiminimas ko vertas. Ir jūs nematėte nuostabaus vaizdo, atsivėrusio Subtiliajame Pasaulyje, jums sėdint ratu. Tegul apie tai gerai pagalvoja sesuo N., kuriai priimtinas tik individualus bendravimas. Visada prisiminkite, kad Subtilųjį Pasaulį galima pakeisti tuomet, kai jūs priėmėte kažkokį sprendimą dienos sąmonėje. Įsikūnyjusio judėjimas į priekį galimas tada, kai jis viską supranta savo dieninės sąmonės pagalba.

Išanalizuokite dvasios judėjimą žemyn, į materiją, ir atgalinį judėjimą dvasios iš apačios, iš materijos, į viršų, pas savo tikrąjį AŠ ir pas savo Kūrėją.

Ateinantis laikotarpis, jums charakteringas tuo, kad suteiks galimybę pašalinti visus jūsų negatyvus, ištaisyti tai, kieno šalininkais buvote praeitame, jau praėjusiame jūsų gyvenime (turint omenyje šį, paskutinį įsikūnijimą).

Peržiūrėkite visas savo sanskaras, poelgius, pomėgius. Turėkite omenyje Aukso Amžiaus žmogaus idealą.

Tegul pavyzdžiu jums būna jūsų Mokytojai, Hierarchai, kuriuos jūs jau gerai pažystate. Greitai jūs pažinsite ir mane, kaip aš jau pažįstu jus.

Valdovas V.

1997 metų sausio 22

Sveikinu visus!

Ką gi, kiekvienas dirba savo vietoje pagal savo jėgas. Rekomenduoju seseriai A. kasdien dienoraštyje žymėti savo poelgius, tegul bus savotiškas dienos chronometražas.

Ir kas vakarą analizuoti,ar labai buvo reikalingas toks intensyvus judėjimas ir pasistūmėjimas. Tegul ji daugiau būna namuose ir leidžia laiką tyloje.

Sesuo M. parodė kario savybes, jos ryžtingumą mes pastebėjome. Tegul ji nieko nebijo ir būna rami. Sesuo Parvati nugalėjo tamsų agresyvų paukštį, ir iš tikrųjų gavosi šlapia višta, negana to, dar ir pasodinta narve. Būtent tai iššaukė agresiją fiziniam plane.

Visada kreipkite dėmesį į savo darbą naktį. Ir jis atskleidžia nepanaikintų sanskarų vaizdą.

Anksčiau ar vėliau sanskaros bus nuramintos, bet fiksuoti jas ir stebėti reikia būtinai. Nepamirškite, kad visa tai turi atsispindėti dienoraštyje.

Augant ir keičiantis sąmonei atsiras naujos savybės. Stebėkite kaip keičiasi jūsų auros spalva ir dydis. Kaupkite savo tyrumą, tai leis padidinti jūsų aurą ir leis subtilėti energetikai. Stebėkite auros atspalvius.

Teisingai buvo pastebėta, kad gryna violetinė spalva greitai bus pakeista į labiau subtilią energiją. To ryškus pavyzdys – pasikeitusi Palaimintosios Ksenijos emergetika. Gal būt dabar – tai pagrindinė ir labiausiai žmonių lankoma Šventykla jūsų mieste.

Nepamirškite Šventyklos, atitinkančių jūsų spindulį. Nors kartą į mėnesį jums reikia lankytis jose ar šalia. Jums tai bus būtinas pasikrovimas, o Šventyklai – tarsi lengvas atsinaujinimas. Nepamirškite, kad viskas gyva tarpusavio apsikeitimais. Todėl aš visą laiką raginu jus bendrauti, – nors ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį.

Atminkite, kad nė vienas ištartas žodis neturi nueiti veltui. Atsigręžus atgal, jūs tai suprasite.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 23

Sveikinu jus!

Visi kalba apie pasikeitimą. Visi kalba, kad žmogus pasikeis. Bet žmonės mano, kad tai bus kažkada, negreitai. Jūs žinote, kokiais tempais šis įvykis artėja link jūsų. Reikia siekti to, kad fizinis kūnas nebūtų labai suiręs. Visi fiziniai kūnai pasikeitimų momentu bus pakeisti. Paprasčiau bus tiems, kurie neturėjo žymių operacijų. Su išoperuotais žmonėmis bus sudėtingiau, bet ir čia viskas priklausys nuo žmogaus dvasinio lygio. Tam reikės dirbti individualiai. Kadangi jūs – mūsųpriešakinis būrys, Mes išbandome pagalbos žmonėms būdus per jus. Dėl to jūsų būstuose galima pastebėti dirbančius mūsų bendradarbius. Kaip jūs suprantate, iš pradžių kalba eis apie labiausiai nusilpusius organizmus.

Jūs patys vakar eksperimentavote su naujos energijos asimiliacija ir supratote, kad ji ne labai įeina į jūsų kūnus. Principas vėl tas pats – dvasinis tyrumas. Tiktai ši savybė leis naujai energijai įeiti į jūsų kūnus ir veikti juose.

Štai kodėl mes kartojame: keiskite sąmonę. Toks pritraukia tokį, ir, jeigu siela veikia žemuose dažniuose, negalės ji veikti subtilioje energijoje, kurią suteiks jai naujos aplinkybės.

Jau buvo kalbama, kad naujas kūnas naudos naują energiją. Todėl, jeigu yra senų sanskarų įveikimo sąlygos, panaudokite tą galimybę, nes laikas nelaukia. Atėjo laikas, kai reikia maksimaliai išnaudoti jums suteiktas galimybes. Negalvokite apie materialų, galvokite apie savo sielos išgelbėjimą, todėl rekomenduoju tiems, kurie dirba, išeiti iš darbo. Jūs patys žinote, kad dirbdami jūs prarandate savo tobulinimosi laiką. Vidinė ramybė šį tą reiškia, ir jūsų kūnai reikalauja poilsio, šiuo gilių apmąstymų momentu, to vidinio darbo, kuris vyksta, nepastebimai netgi jūsų sąmonei. Jeigu žmogus susirūpinęs vienos kurios nors svarbios jam savybės išgyvendinimu, nuolatos apie tai galvoja, kad pasikeisti,vien tik to jau pakanka, kad Subtiliajame plane pamatyti šiuos pokyčius. Jūs turite įsigilinti į šią, dabar svarbią problemą, kad būtumėte sąmoningais naujo kūno ir atnaujintos sąmonės kūrėjais.

Tobulinkite save nenuilstamai, nebijokite kalbėti apie savo ir kitų trūkumus, kuriuos jūs pastebite, tačiau darykite tai su meile, su noru padėti, bet ne įgelti.

Valdovas V.

1997 metų sausio 24

Linkėjimai visiems!

Taigi, brangieji mokiniai, Subtiliajame plane Žemė skrieja koridoriumi fotonų žiede jau šešias dienas. Tai reiškia, kad šiandien šis koridorius uždaromas. Jums buvo suteikta galimybė matyti, kaip galinga banga atėjo į žemę ir perėjo per ją koncentriniu spiraliniu judesiu. Štai tada ir įvyko staigus evoliucinis procesas. Bet tai buvo Subtiliajame plane. Fizinis planas lieka. Sekite visus savo pojūčius. Čia ypatingai turi būti dėmesinga sesuo O., kad nepraleistų kažko, kas bus svarbu jums.

Susirinkę sekmadienį, aptarkite visus savo pojūčius ir vizijas, kas juos pajus ir matys. Nepamirškite atkreipti dėmesį į sapnus.

Valdovas V.

1997 metų sausio 24

Brangieji mano!

Greitai, labai greitai ateis ši „X valanda“. Kaip sakoma, Žemėje plinta gandai. Bet čia ir dabar tai jau – laikui paliepus, galingas Kosmoso šauksmas sklinda kiekvienam žmogui, kad jis būtų pasiruošęs didingiausiam įvykiui Žemės istorijoje.

Jūs patys būsite savo pasikeitimų liudininkais. Apie tai byloja visos pranašystės. Viskas sueina būtent į šį laiko tašką. Valdovai iš Sirijaus su jų milžiniškomis galimybėmis ir mes padarėme viską , kas nuo mūsų priklauso, kad išvengti pasaulinių katastrofų.

Dabar belieka pamatyti mūsų darbo rezultatus fiziniame plane. Įsiklausykite į savo fizinį kūną, neprievartaukite jo susiformavusiais įpročiais, nes viskas keičiasi, jūsų organizmų funkcionavimas keisis. Laikykite fizinio kūno švaros, neužkraukite jo, maitinkitės saikingai. Būtų gerai, jei šiomis dienomis jūs pabadausite. Dabar subtiliuose kūnuose vyksta aktyvūs procesai.Būkite pasiruošę pamatyti subtiliuosius kūnus pakeistais. Eilė fiziniams ateis vėliau. Mes beveik nekalbame su jumis todėl, kad būtent dabar visi pasikeitimai liečia Subtiliuosius Pasaulius. Ir patikėkite, kad net pas mus dabar labai įtemptas laikas. Būkite atidūs, įsiklausykite į kosminį laikrodį.

Valdovas Rakoši

1997 metų sausio 25

Linkėjimai visiems!

Ar jūs jaučiate, kad pasikeitė jūsų subtilieji kūnai? Tai įvyko štai dabar, ką tik. Subtiliuosius kūnus pakeitė visi gyvenantys ir Subtiliajame Pasaulyje, ir fiziniame. Subtiliųjų kūnų kokybė, jei jūs atkreipsite dėmesį, visų skirtinga. Viskas priklauso nuo konkretaus individo dvasinio lygio. Pasitreniruokite, atkreipkite į tai dėmesį. Džiaukitės mokiniai, jūsų Sesuo Parvati lieka su jumis dar ilgam laikui. Tai reiškia, kad jūs neliksite be Diktuočių, tai reiškia, kad mūsų vadovavimas jums ne tik nepasibaigs, bet sustiprės. Dėkokite Seseriai Parvati už Jos auką. Mes visi supratome, koks svarbus dalykas žmonėms yra mūsų eksperimentas su jumis. Jūs nesugebate to įvertinti, bet tikėkite manimi, kad jis leido atlikti tai, ko niekas iš mūsų nesitikėjo. Būkite tikri, kad ir ateityje jūsų vystymasis eis tokiais pat tempais, kaip ir ankščiau. Kol kas džiaukitės įvykusiais pasikeitimais ir galite šiek tiek atsipalaiduoti.

Valdovas V.

1997 metų sausio 25

Vaikai mano!

Šiandien ypatinga diena jūsų grupės istorijoje. Jūsų ir artimiausių jums žmonių kūnai pasikeitė. Palaiminti jūs, brangieji mano, jūsų veržimęsi į Šviesą, tyrumą ir pasikeitimus, kurių jūs visi taip siekiate. Visą laiką, kaip kaleidoskope, jus lydi nauji etapai. Atšvęskite šiandieninį didelį etapą. Galima manyti, kad svarbiausias įvykis Žemės istorijoje įvyko – Žemė pasikeitė. Greitu laiku prasidės žmonių fizinių kūnų pasikeitimas. Ar suvokiate ryšį tarp pasikeitimų ir epidemijų, pavyzdžiui, gripo? Pagalvokite apie tai.

Viskas Kosmose vyksta labai racionaliai, ir viskas surišta su viskuo. Stebėkite menkiausius pasikeitimus savyje, aplinkiniuose ir darykite palyginimus, ir išvadas. Kuo labiau išsivystys intuicija, tuo greičiau vyks jūsų vystymas. Dalinkitės įspūdžiais, džiaukitės pasikeitimais drauge.

Valdovas R.

1997 metų sausio 26

Linkėjimai visiems!

Ar ne per didelės apkrovos fiziniam kūnui? Naujovės visada suvokiamos sunkiau. Kūno ląstelės gali priešintis ateinančioms vibracijoms. Jūs turite pasikalbėti su kūno ląstelėmis, su organais, kad jie geranoriškai atsižvelgtų į visus pasikeitimus, į visas naujoves, kas vyksta su jais. Negalima leisti kūnui maištauti, tai gali sukelti įvairius susirgimus. Stebėkite kūno pasikeitimus.

Dabar ateina pats svarbiausias etapas evoliucijos procese. Keičiasi kūnai, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus dvasinio išsivystymo lygį. Tik žmonės, subtiliai jaučiantys ir matantys, sugeba stebėti šiuos pasikeitimus.

Būkite ne tik pašaliniais stebėtojais, bet ir mūsų pagalbininkais. Sekite savo sveikatą, tačiau, tuo pačiu laiku būnant tarp žmonių, siųskite jiems gerus linkėjimus. Tegul jūsų tyrumas ir meilė būna ta oazė, kur pasiklydusios ir net puolusios sielos suras ramybę. Tačiau nepersistenkite, sekite savo pojūčius. Kuomet pajusite organizme diskomfortą, gelbėkitės savo namuose. Ten mes jums visiems sukūrėme pačias palankiausias sąlygas poilsiui ir jėgų atsargų atnaujinimui.

Valdovas V.

1997 metų sausio 26

Vaikai mano!

Dabar ateina, gal būt, pats svarbiausias ir atsakingiausias jūsų vystymosi etapas.

Mes prašome jūsų būti ne tik dėmesingais savo organizmo reikalavimams, bet ir pagal galimybes padėti kitiems žmonėms. Nereikia daryti nieko ypatingo. Baigėsi laikas, kada žmonės galėjo kardinaliai pakeisti savo sąmonę. Dabar jau tas momentas, kai reikia taikytis su tuo, ką turime. Į jus, brangieji mano, sklinda sustiprintos vibracijos, jums duodama ypatinga galia, kad pasikeistumėte ne tik patys, bet ir padėtumėte aplinkiniams. Todėl daugiau būkite tarp žmonių, šiaip gatvėje. Valykite erdvę aplink save. Negailėkite savęs, negalvokite apie save. Galvokite apie kitus, kuriems dabar žymiai, žymiai blogiau, negu jums.

Būkite žmonių geradariais. Tegul jūsų mintys teikia pagalbą, nusiraminimą besiblaškančioms sieloms, pasinėrusioms į aistras, jūs būkite dabar tais švyturiais, kurie apšviečia erdvę, panardintą į tamsą.

Ši tamsa sielose stiprės, ypač dabar, kai žmones užgrius visokiausi negalavimai. Jokios tabletės jiems nepadės. Tegul jie visi prisimena savo nuodėmes, tegul jie prašo atleidimo tų, kam pakenkė, tegul atleidžia patys sau. Ne kaltinti reikia vienas kitą, o prašyti atleidimo žmonių, gamtos, Motinos – Žemės, kurią taip uoliai siekė sunaikinti. Dabar žmonėms padės katarsis (apsivalymas) ir visapusiškas atleidimas. Tik taip žmonės galės išvengti neapsakomų kančių, tiek dvasinių, tiek ir fizinių. Todėl, kad pasikeitimai, vykstantys Žemėje ir žmonėse, neša savyje, visų pirma, dvasinę Šviesą. Nauja energija, ateinanti į Žemę, pakeis viską: ir žmonių sąmonę, ir jų kūnus. Todėl mes visą laiką kartojame: žmonės, keiskite sąmonę.

Valdovas R.

1997 metų sausio 27

Sveikinu jus!

Dabar jūsų pojūčiai gali būti labai skirtingi, tame tarpe, nemalonūs ir skausmingi. Stebėkite savo sveikatą, ir, jeigu organizmas reikalauja poilsio, nesipriešinkite, daugiau miegokite. Šis adaptacijos periodas gali užtrukti iki mėnesio. Naujas kūnas beldžiasi ir reikalauja, kaip vaikas, dėmesio, būkite jam taip pat švelnūs ir dėmesingi. Kaip, ar pamatėte savo subtiliuosius mentalinius kūnus? Pratinkitės prie naujų aplinkybių ir darbo sąlygų.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 27

Vaikai mano!

Štai jums ir naujos sąlygos, ir naujos aplinkybės. Nepamirškite viską įtraukti į dienoraštį. Būkite lojalūs ir kantrūs vienas kitam. Naujos aplinkybės diktuoja ir naują elgesio liniją. Pratinkitės prie fizinių kūnų pasikeitimo. Žymėkite naujus pasikeitimus.

Mokytojas R.

1997 metų sausio 27

Linkėjimai visiems!

Šiandien kalbėsimės apie pasikeitimus, kurie laukia jūsų kūnų. Atėjo laikas supažindinti jus su jūsų būsimais kūnais. Septintoje rasėje kūnai turės ir vyrišką, ir moterišką pradą. Šeštoje rasėje šito dar nebus, pagal išorinius lytinius požymius bus ir vyrai, ir moterys, tačiau dauginimasis vyks šiek tiek kitaip. Dabartiniai kūnai keisis dėl to, kad jie randasi naujame subtiliajame kūne. Visi pasikeitimai vyks naujuose kūnuose, tačiau ir senieji keisis. Pirmiausiaiakivaizdūs pasikeitimai įvyks žarnyno veikloje. Kreipkite dėmesį į šiuos pasikeitimus. Pasikeitimai vyks visų organų veikloje. Kai kurie galvos centrai pradeda veikti naujai. Visus šiuos pasikeitimus aštriausiai jaus ir stebės sesuo O. Todėl sakome: stebėkite savo kūnus, fiksuokite pasikeitimus.

Kai kurie iš jūsų dirba tame pačiame darbe, kai kurie – naujame. Darbų frontas bus pateikiamas atsižvelgiant į jūsų pasaulėžiūros pasikeitimus.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 28

Vaikai namo!

Greitai keičiasi laikas, keičiasi Žemė, keičiasi žmonės, jų sąmonė. Atėjo fizinių kūnų matomų pasikeitimų laikas. Greitai seni kūnai nesugebės funkcionuoti naujomis sąlygomis, todėl ruoškitės ir didelėms, ir mažoms permainoms. Dabar kiekviena diena atneš naujovių. Kaip įdomu pasidarė jums gyventi. Kiek netikėto ir nuostabaus laukia jūsų ateityje. Nepavarkite stebėti ir sekti šias permainas. Tai bus neįkainojamas įnašas į Naujo Amžiaus istorijografiją. Kas dar, išskyrus jus, pasiruošęs pažymėti šias permainas, jeigu dauguma žmonių neįtaria apie jas? Žmonės kalba apie imuniteto susilpnėjimą, tačiau kaip jie gali gauti naują kūną be šito? Stebėkite ir fiksuokite savo pastebėjimus, tai yra dabar jūsų dieninis darbas.

Mokytojas R.

1997 metų sausio 28

Brangūs mūsų mokiniai !

Dabar atsirado galimybė pasakyti jums porą žodžių. Aš pasakysiu apie Žemės žemėlapio pokyčius. Jūsų seserims buvo parodytas naujas žemėlapis, „X valanda“, apie kurią mes jums sakome, duos jums naujus kūnus ir naują Žemę. Dabar visi šie pasikeitimai randasi dar Subtiliajame plane. Tačiau, kai šis planas nusileis į Žemę, visa tai taps realybe tiems žmonėms, kurie gyvens Naujoje Žemėje, naujuose kūnuose ir naujomis sąlygomis.

Žemynas pradžioje bus mažesnis už esamą dabar. Išliks visa dabartinės Rusijos teritorija, dalis Kinijos ir Indija. Indijos tęsinys kitame pusrutulyje bus iškilęs iš vandens Lemūrijos žemynas.

Tolimesni pokyčiai įvyks vėliau. Esamo žemyno klimatas nesikeis nei žiemą, nei vasarą. Jis bus visada vienodas, subtropinis.

Nuostabūs laikai jūsų laukia, mano brangieji. Stebėkite ne tik savo kūnų, bet ir kitų žmonių pokyčius.

Mokytojas Jėzus.

1997 metų sausio 29

Linkėjimai visiems!

Žmonių jausmai – štai vienintelis teisingas realybės įvertinimas. Jausmų įvertinimas protu dažnai atveda prie absoliučiai klaidingų išvadų. Todėl tikrinkite visas mintis ir proto argumentus širdimi. Širdis – tai vienintelis organas, kuris niekada jūsų nesuklaidins. Ką gi, darbas tęsiasi laive, ir jis vis labiau gylės jums augant ir tobulėjant. Dabar į darbą įtraukiamas mentalinis kūnas, ir darbas tampa tuo matu, kuris parodo jūsų augimo lygį. Brolybė, prisirišimas, atsakomybė – visos šios savybės vis labiau persipins. Jūs bendraujate Subtiliajame Pasaulyje, bendraujate ir fiziniame. Išskyrus naudą ir vienas kito praturtinimą, nieko blogo nebus.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 29

Vaikai mano!

Visi mes gyvenime buvome surišti vienas su kitu. Žemiški brolybės, tarpusavio pagalbos įdirbiai labai padeda egzistuoti Subtiliajame Pasaulyje.

Stebėdami jus, mes matome, kaip jūsų sielose auga šios nuostabios savybės. Dabar tai jau – negrįžtamas procesas, ir aš džiaugiuosi tai konstatuodamas. Dabar jums galima paskirti darbą ir dviese, ir trise, kaip to pareikalaus aplinkybės. Draugiškos paramos jautimas, patikimumas ir tarpusavio pagalba – neįkainojamos savybės. Dabar atėjo laikas žmonėms ištobulinti ir išnagrinėti šias savybes. Kol kas – nedidelėse žmonių grupėse, kurie susiję bendru darbu ir interesais. Palaipsniui šios grupės vis didės, iki tol, kol visa žmonija netaps vientisu organizmu, kuriame pasireikš visos nuostabios vienybės, tarpusavio pagalbos, brolybės ir meilės savybės.

Įgaukite visas šias savybes, brangūs mūsų mokiniai.

Mokytojas R.

1997 metų sausio 30

Linkėjimai jums!

Atsakau į mūsų Sesers dienos sąmonėje klausimus. Grįžtu prie klausimo apie naujus kūnus. Ko gera, pagrindinis skirtumas nuo senų kūnų – didėjanti smegenų apimtis. Naujajame kūne su vienodu NVK (naudingo veikimo koeficientas) dirbs abi smegenų pusės, kankorėžinė liauka padidės ir taipogi dirbs nauju režimu. Atsivers nauji kūno judėjimo ir orientacijos erdvėje centrai. Žmogus bus įvaldęs ne penkis, o šešis jausmus. Plaučių nebus, kaip ir žarnyno, ir kepenų, kaip nereikalingų. Žmogus tiesiogiai maitinsis prana per blužnį. Vandenį žmogus gers, reiškia, išliks inkstai ir šlapimtakiai. Reprodukciniai organai taip pat išliks.

Į antrą klausimą, apie jūsų bendruomenės išplitimą atsakys Valdovas R.

Mokytojas V.

1997 metų sausio 30

Vaikai mano!

Idėja apie jūsų būrelio išplėtimą priklauso Valdovui Sen – Žermenui. Jis – šios srities specialistas ir nori Sankt – Peterburge įkurti didelį dvasinį centrą, kažką panašaus į Sammit Laithaus. Detaliau jis pats apie tai paskelbs. Į jūs kreipsis žmonės, einantys dvasiniu keliu ir nerandantys savirealizacijos. Visi tie, kas ateis pas jus, neturi būti atstumti. Siūlykite jiems savo Diktuotes. Aš pritariu jų platinimui kasetėse, nes, įrašytos, skaitant Sesers Parvati balsu, jos turės didelį efektą. Be Subtilaus plano, jums greitu laiku reikės pradėti dirbti ir fiziniame. Kiekvienai iš jūsų bus numatytas savas vaidmuo. Seserų Parvati ir O. vaidmenys liks ankstesni. Šis krūvis joms bus padidintas. Trumpai pasakysiu, kad už „ryšius su visuomene“ bus atsakinga sesuo A., o organizacinį darbą ir darbą su žmonėmis vykdys sesuo N.N.

Valdovas R.

1997 m. sausio 31

Mano vaikai!

Šiandieną aš jums papasakosiu apie numanomą ašramą, bendruomenę, tai pavadinkite kaip norite. Trumpiau, tai bus dvasinis centras Sankt – Peterburge, Rusijoje.Vėliau gali atsirasti filialai, bet kol kas jis bus vienas. Mes apsvarstėme šį klausimą, ir dabar Aš pamėginsiu jums glaustai apie tai papasakoti. Jo funkcija: padėti žmonėms pertvarkyti savo sąmonę atitinkamai artėjantiems pasikeitimams. Žmonės privalo žinoti apie Žemės ir žmogaus pasikeitimą, apie Hierarchų darbą, apie mūsų brolių – sirijiečių darbą, nes dabar jie, kaip vyresnieji broliai, imasi vadovauti Žemei ir žmonijai jų tolimesnėje raidoje ir progrese.

Kaip bet kokiame bet kokios organizacijos valdyme bus keletas pakopų. Kol kas jūspagrindas, – septyni žmonės, mano vieninteliai. Be to, du iš jūsų iki šiol neapsisprendę. Mes norime visiškos jūsų ištikimybės reikalui. Kol kas tuo pasižymi ne visi.

Ir taip, aš galėčiau dabar pasiūlyti visą šio centro projektą, bet kol kas nėra fizinio pasiruošimo, jūs privalote gyventi ankstesnį gyvenimą, bendraudami su žmonėmis, padėdami jiems, kuo galėdami, bet – įspėju – tik patarimais. Neiššvaistykite savo naujos energijos, atminkite, kad žmogų gali pakeisti tik jo paties sąmonė.

Jūs jau seniai, patys to nežinodami, pradėjote šį darbą. Sakau dar kartą: nedarykite nieko ypatingo, teikite pagalbą mintimis, bet visada stebėkite, ką jūs atiduodate žmonėms. Jei jūs patys neturite stabilumo ir tvirtumo, mažos jėgų atsargos, jūs supa neharmoninga aplinka, visų pirma jūs privalote susidoroti su savimi, prašykite seserų pagalbos, tegul jos siunčia jums mintis, galinčias jus sustiprinti.

Mes, brangieji mano, viską paruošėme, viską apgalvojome. Išvystytos subtilios aplinkybės reikšis jūsų pasaulyje, atsižvelgiant į jūsų pasiuošimą. Jūs suprantate, kad nors ir vyksta pastovios korekcijos, bet bendras darbo su jumis planas galioja.

Sen Žermen

1997 metų sausio 31

Mano vaikai!

Kuo labiau jūs susitelkę, kuo mažiau jūs galvojate apie išorines aplinkybes, tuo ramesnis bus jūsų gyvenimas. Mes stebėjome reakciją į vakarykštę Diktuotę. Įspūdis nelabai malonus. Tarsi pasireiškė įveiktos sanskaros, mes pamatėme šiek tiek netikėtą kai kurių seserų reakciją. Atsiminkite, ateina metas, kada kiekviena iš jūsų turi pamiršti save, nes tampa mūsų instrumentu, jungiančiaja grandimi tarp žmonių ir Hierarchų. Mes turime būti pilnai įsitikinę, kad jūs atiduosite visas jėgas mūsų bendram reikalui, ir nei mintys apie save, nei nepatenkintos ambicijos nebetrukdys jūsų sąmonės. Kitaip – sėkmės nebus, nes, nors mūsų vadovavimas tęsis ir toliau, bet jūsų sąmonė, užgožta minčių apie save, neleis vykdyti reikalingo darbo. Kartoju, ateina laikas, kada mintys apie save, savo reikšmingumą turi būti pamirštos, ir turi likti tiktai vienas noras – tarnauti Hierarchijai ir žmonijai.

Ką mes turime iš tikrųjų? Vietoj to, kad ir toliau vystyti savo sąmonę, galvoti apie savo augimą, ką darote jūs? Linksminatės tuo, kad stebite visus savo giminaičius, pažistamus Subtiliajame plane. Žinokite, kad sesers O. sveikata anaiptol ne herakliška, pagailėkite jos, nes arba ji pati išeis iš rikiuotės nuo nuovargio, arba mes patys padėsime galą šiam pasityčiojimui.

Jūs žinote, kad kaip tiktai prasideda piktnaudžiavimas Subtilaus plano reikalais, jūs galite pakliūti į spastus arba ant juodųjų magų kabliuko. Sustokite kol nevėlu. Mes nepajėgūs visą mūsų dieną stovėti sargyboje ir saugoti jus nuo tamsiųjų, pasiruošusių atakuoti jus iš visų pusių. Atminkite, kad pastovus bendravimas su tamsiu žmogumi ne tik jus iškrauna, bet gali įvykti ir apsėdimas. Visada tai atminkite. Mes galime tik patarti, bet žmogus laisvas elgtis savo nuožiūra. Dabar sustiprintomis tamsiųjų atakomis veikiamos dvi seserys. Dėl vienos mes ramūs, o antroji, į kurią pradeda skverbtis tamsioji energija, – didžiuliame pavojuje, nes neskaidrios mintys, radusios jos sieloje atgarsį, gali ją nukreipti nuo Šviesos tako.

Atminkite, kad kiekvienas jūsų pasistūmėjimas, kiekvienas mūsų žodis turi būti jūsų blaiviai priimti ir įsisąmoninti. Jūs žinote, kad jūsų padėtis Subtiliajame Pasaulyje dar labai nestabili, jūs žengiate dar pirmuosius žingsnius. Rūpestingai stebėkite save, neleiskite pagundai prasiskverbti į jūsų gyvenimą ir išleisti daigus. Atminkite, jūs dar labai nestabilūs, kiekviena diena jums – egzaminas, patikrinimas. Mąstykite šviesiai ir globaliai, neleiskite tamsos jėgoms užsikabinti nei už vienos jūsų minties.

El Moria.

Atgal